×

Allt du vill veta om Skansen

Allt du vill veta om Skansen

Allt du vill veta om Skansen

Visste du om att Skansen är en stiftelse?

Allt du vill veta om Skansen

Allt du vill veta om Skansen

Skansen är en stiftelse. Skansen är en av Sveriges mest kända kulturinstitutioner och är beläget på Djurgården i Stockholm. Det är en friluftsmuseum och djurpark som visar svensk historia, kultur och traditioner, och det grundades av Artur Hazelius år 1891. Skansen drivs av en stiftelse som ansvarar för att bevara och förmedla Sveriges kulturarv genom de olika byggnaderna, utställningarna och aktiviteterna som finns på området.

Stiftelsen Skansen har som mål att:

 • Bevara och levandegöra svensk kulturhistoria
 • Skydda och vårda det natur- och kulturhistoriska arvet
 • Utbilda och informera besökare om svensk tradition och historia

Genom att vara en stiftelse kan Skansen verka självständigt och långsiktigt, med fokus på sitt uppdrag att bevara och sprida kunskap om Sveriges kultur och natur.

Hur startar man en stiftelse?

Att starta en stiftelse är en omfattande process som kräver noggrann planering och efterlevnad av juridiska krav. Här är en steg-för-steg-guide för hur man startar en stiftelse i Sverige:

1. Definiera syfte och målsättning

 • Syfte: Bestäm vad stiftelsen ska arbeta med och vilket syfte den ska tjäna. Syftet ska vara långsiktigt och tydligt definierat, till exempel att främja forskning, utbildning, kultur, socialt arbete eller miljövård.
 • Målsättning: Formulera konkreta mål som stiftelsen ska arbeta mot för att uppfylla sitt syfte.

2. Stiftelseförordnande

 • Stiftelseurkund: Skapa en stiftelseurkund som är det dokument som grundar stiftelsen. Det ska innehålla information om stiftelsens namn, syfte, tillgångar och hur dessa ska användas.
 • Grundkapital: Bestäm vilket grundkapital stiftelsen ska ha. Grundkapitalet ska vara tillräckligt för att stiftelsen ska kunna uppfylla sitt syfte.

3. Styrelse och förvaltning

 • Styrelse: Utse en styrelse som ska förvalta stiftelsen. Styrelsen ansvarar för att stiftelsen följer sitt syfte och förvaltar dess tillgångar på ett ansvarsfullt sätt.
 • Förvaltare: Om stiftelsen har betydande tillgångar kan det vara nödvändigt att utse en förvaltare eller en förvaltningsfirma för att hantera den ekonomiska förvaltningen.

4. Registrering och juridiska krav

 • Ansökan: Skicka in en ansökan om att registrera stiftelsen till Länsstyrelsen i det län där stiftelsen ska ha sitt säte. Ansökan ska innehålla stiftelseurkunden, stadgar och uppgifter om styrelsemedlemmar.
 • Stadgar: Utarbeta stadgar som reglerar stiftelsens verksamhet. Stadgarna ska innehålla bestämmelser om stiftelsens namn, syfte, styrelsens sammansättning och förvaltningsregler.

5. Finansiering och ekonomisk planering

 • Startkapital: Samla in startkapitalet som ska överföras till stiftelsen. Detta kapital kan komma från donationer, gåvor eller egna medel.
 • Budget: Skapa en budget och en långsiktig ekonomisk plan för stiftelsen. Detta inkluderar att planera för intäkter, utgifter och investeringar.
 • Gör även en företagsrekonstruktion så att risken att stiftelsen inte går i konkurs och kan klara sig ekonomiskt.

6. Skatt och bokföring

 • Skatter: Registrera stiftelsen hos Skatteverket för att få ett organisationsnummer. Stiftelsen kan vara skattebefriad om den uppfyller vissa villkor, till exempel att den har ett allmännyttigt ändamål.
 • Bokföring: Se till att stiftelsen har en ordnad bokföring och att årsredovisningar upprättas enligt gällande regler. Bokföringen ska granskas av en revisor om stiftelsen uppfyller vissa storlekskriterier.

7. Verksamhetsstart och förvaltning

 • Operativ verksamhet: Börja genomföra den verksamhet som stiftelsen är avsedd för. Detta kan inkludera att ge bidrag, arrangera aktiviteter eller bedriva projekt.
 • Uppföljning: Följ upp stiftelsens verksamhet regelbundet för att säkerställa att den uppfyller sitt syfte och att tillgångarna används på ett ansvarsfullt sätt.

Att starta en stiftelse innebär att skapa en juridisk person med ett specifikt syfte och att säkerställa att den förvaltas på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Genom att följa dessa steg kan du etablera en stiftelse som kan göra en betydande skillnad inom det område den verkar för.

Publicera kommentar